EnergieActieplan/Nieuwe Energie Hengelo 2017-2021

Onlangs is in twee politieke markten het EnergieActieplan 2017-2021 besproken. 

Doelstellingen Hengelo:
 
  1. Jaarlijkse energiebesparing van 2%
  2. 20% duurzame opwekking in 2023 en, 40% in 2030
  3. 100% energieneutraal in 2050
  4. 45% (3.000) bestaande koopwoningen in Hengelo is gemiddeld naar label B gebracht
 
Het EnergieActieplan is mooi uitgewerkt en vormgegeven, waarin gekozen wordt voor doen in plaats van nieuw beleid ontwikkelen. De insteek is onder andere om ook in te spelen op initiatieven vanuit de samenleving. Het is belangrijk om inzicht te hebben in welke (lopende/nieuwe) maatregelen hoeveel bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen en de kosten van die maatregelen. Zodat voor die maatregelen gekozen kan worden die per € het meest bijdragen aan de doelstellingen.
 
In het plan wordt aangegeven dat de ambities hoog zijn en de middelen beperkt. GroenLinks heeft er in de politieke markt voor gepleit dat het halen van onze doelstellingen leidend moet zijn, niet de beperkte beschikbaarheid van financiële middelen. We kunnen het ons niet veroorloven verder achterop te raken met het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen. We zullen bij de bespreking en vaststelling van het EnergieActieplan in de Raad dan ook een motie van die strekking indienen.
 

Financiële bodem onder EnergieActieplan dankzij amendement GroenLinks

In de raadsvergadering van 26 september is het EnergieActieplan 2017-2021 (Nieuwe Energie Hengelo) vastgesteld. Hiermee wordt een mooie stap gezet in het behalen van de energiedoelstellingen. We kunnen het ons niet permitteren om de doelstellingen niet te halen. Het uitvoeren van gewenste initiatieven mag niet gehinderd worden door beperkte middelen.

De raad heeft daarom met overgrote meerderheid (32 stemmen) een toevoeging van GroenLinks aangenomen, waarmee een financiële bodem onder het EnergieActieplan gelegd is: “5. Voor de uitvoering van het EnergieActieplan zijn de geformuleerde doelstellingen leidend. Wanneer blijkt dat het voor het realiseren van deze doelstellingen nodig is, worden additionele middelen vrijgemaakt. Het college legt dan voorstellen daartoe voor aan de raad.”

Zie https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/Bestuur-en-Organisatie/1003362-Bestuursagenda.html.