Teleurgesteld maar trots

Het was natuurlijk op voorhand al een moeilijke taak om vier partijen, die op essentiële onderdelen zo diep van mening verschillen, bij elkaar te brengen.
Met name de zaken met betrekking tot klimaat, inkomensverschillen en ongelijkheid en menswaardige opvang van vluchtelingen, leken al bij voorbaat onoverkomelijke drempels.
Ik begrijp uit de berichtgeving tot nu toe, dat er eerst vooral is geïnvesteerd in vertrouwen en dat vervolgens de diepte is ingegaan. En wel meteen op het punt waar de verschillen niet alleen heel diep zijn, maar ook heel principieel van aard. Dat duidt er op, dat de formateur tempo wilde maken onder het motto; 'Als we dit overleven, overleven we de rest ook wel'. Het kan er echter ook op duiden, dat CDA en VVD zo snel mogelik van GroenLinks af wilden om de weg vrij te maken voor de Christen Unie.
 
De pers die GroenLinks nooit zo gunstig gezind is, (AD en Telegrof) schoven de schuld uiteraard meteen door naar GroenLinks, maar het is voor GroenLinks natuurlijk onaanvaardbaar, dat internationale verdragen als de rechten van de mens, de rechten van het Kind en het verdrag over vluchtelingen zomaar terzijde worden geschoven. Verdragen die Nederland allemaal in de V.N. heeft ondertekend.
Ik begrijp bv. dat VVD en CDA alleen vluchtelingen willen toelaten die in het land van herkomst asiel aanvragen. Dat is dus in het land, dat ze op grond van oorlog en geweld en/of vervolging juist willen ontvluchten.Het is alsof je in de 2e WO tegen een verzetsman of-vrouw zegt, dat deze eerst een asielaanvraag in Den Haag moet indienen om het bezette Nederland te ontvluchten. #Hoedan?
Vervolgens wordt het 'opvang-in-de-regio' paard van stal gehaald. Er is al vaak en overtuigend betoogd, dat belangrijke delen van de regio al veel meer dan hun steentje bijdragen. Vaak landen overigens, die zelf verre van veilig zijn.
Het hardvochtige discours onder invloed van xenofobe rechtse clubs en clubjes heeft een nuchtere en empathische politiek in de weg gestaan bij partijen als VVD en CDA (een liberale en een christelijke partij nb.)
Jammer wel dat het klimaat nu het kind van de rekening gaat worden. Ik betwijfel of de groene kant van D'66 sterk genoeg is ontwikkeld om hierop voldoende binnen te halen. Dat moeten we dan maar regelen door via de gemeenteraadsverkiezingen in maart nog sterker uit de bus te komen.
Ik vind het logisch, verantwoord en prijzenswaardig, dat mijn partij niet mee wenst te gaan in het verder aftakelen van internationaal recht. Het is een van de redenen waarom ik GroenLinks stem. Ik ben trots dat Kathalijne en Jesse op dit dossier standvastig zijn gebleven en zich niet hebben laten leiden door het lonkende pluche.
 
Door: Henk Nijhof, voormalig voorzitter GroenLinks