Visie

Nederland zit midden in een wooncrisis. De prijzen van koopwoningen zijn in een paar jaar tijd bijna verdubbeld en de wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn enorm. Hierdoor is het met name voor starters en mensen met lage inkomens vrijwel onmogelijk om aan een woning te komen, óók in Hengelo.

Wonen speelt bovendien een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame samenleving. Het oplossen van het woningtekort mag niet leiden tot hogere CO2-uitstoot en niet ten koste gaan van onze schaarse natuur. De ruimte daarvoor moet zoveel mogelijk gezocht worden binnen de huidige gebouwde omgeving op zogenaamde inbreidingslocaties. Hierdoor wordt de groene ruimte buiten de stad zoveel mogelijk gespaard. Ook krijgt de bestaande bebouwde omgeving een ‘boost’ en wordt bijgedragen aan gezonde mobiliteit zoals wandelen, fietsen en openbaar vervoer. Voor bestaande gebouwen die nu nog een andere functie hebben, kan gekeken worden of deze geschikt zijn voor wonen.

Programmapunten

W1
Alle nieuwbouw in Hengelo bestaat voortaan uit een goede mix van woningen voor verschillende doelgroepen inwoners. Het accent ligt daarbij op sociale huurwoningen en woningen in het middensegment (koop en huur).

W2
Er wordt uitsluitend gebouwd binnen de grenzen van de huidige bebouwing. Groene ruimte en biodiversiteit blijven daardoor intact en er is geen extra infrastructuur nodig voor (openbaar) vervoer en elektriciteit. Ook leidt deze zogeheten ‘inbreiding’ tot minder extra autoverkeer: voorzieningen, sport en werk zijn over het algemeen via openbaar vervoer of de fiets bereikbaar. Voor Hengelo wordt in kaart gebracht om welke locaties het gaat en wat daar bijvoorbeeld planologisch voor nodig is.

W3
Woningen zijn geen handelswaar. Daarom wordt voor nieuwe koopwoningen in Hengelo een zelfbewoningsplicht van 3 jaar, een maximum aantal bewoners (behalve als het familie betreft) en een antispeculatiebeding ingevoerd.

W4
Uitbuiting van huurders wordt aangepakt. Voor het verhuren van een woning of kamer is een verhuurdersvergunning verplicht. Wie huurders uitbuit, niet zorgt voor fatsoenlijke woonomstandigheden of discrimineert bij het toelaten van huurders, verliest zijn of haar vergunning.

W5
De huurstijging voor alle huursectoren in Hengelo bedraagt maximaal de CPI-index alle huishoudens.

W6
Om de woningnood op korte termijn te verlichten, zorgt de gemeente Hengelo voor een substantieel aantal tijdelijke woningen. Hiervoor wordt geïnventariseerd welke locaties in de gemeente zich hiervoor lenen. Denk aan Sportlaan Driene of bij de voormalige bierbrouwerij, waar nu tijdelijk tiny houses staan.

W7
Het omvormen van leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden tot woningen wordt door de gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd. Hiervoor wordt tevens een eenvoudigere bestemmingsplanwijziging geïntroduceerd. Dit laatste zou kunnen via een speciale bevoegdheid van Raad en/of College B&W.

W8
Voor ouderen wordt het aantrekkelijker gemaakt om door te stromen naar een beter passende woning in de eigen buurt.
Het mes snijdt bij deze maatregel aan twee kanten: de woonsituatie van ouderen verbetert en er komen meer grotere woningen beschikbaar voor gezinnen en starters.
Dit vraagt niet alleen om voldoende beschikbaarheid van appartementen en 55+ woningen, maar doorstroming moet ook duidelijk voordelen hebben. Cruciaal daarbij is dat ouderen in hun nieuwe woning niet méér, maar juist minder huur gaan betalen. We blijven hierover in gesprek met woningcorporatie Welbions, het is denkbaar dat zij met speciale 55+ labels gaan werken waardoor geschikte woningen aan de markt worden onttrokken ten behoeve voor deze doelgroep.

W9
Regelgeving binnen de gemeente Hengelo wordt aangepast zodat alternatieve woonvormen zoals coöperaties, woon-zorgclusters, tiny houses en woongroepen makkelijker gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor wordt een stichting opgericht die helpt bij dergelijke initiatieven (denk b.v. aan de stichting die in Enschede hielp bij particulier opdrachtgeverschap in Roombeek).

W10
In Hart van Zuid en de binnenstad wordt gebouwd voor diverse doelgroepen. De maximale parkeernorm in deze gebieden wordt verder verlaagd. Wat GroenLinks betreft mag dit in ieder geval niet meer dan één parkeerplaats per adres zijn.
Ook wordt een minimum percentage groene/niet-verharde bebouwing op kavels van grondgebonden woningen bepaald. Dit wordt in het bestemmingsplan vastgelegd.

W11
Samen met verhuurders, zoals Welbions, zorgt Hengelo dat er te allen tijde voldoende woningen beschikbaar zijn voor mensen die acuut op zoek moeten naar een woning (bijvoorbeeld na een scheiding of een huisuitzetting).