Visie

GroenLinks geeft het welbevinden van mensen topprioriteit en werkt aan een gemeente waarin iedere inwoner de zorg krijgt die zij of hij nodig heeft. Niet geld, instituties en organisaties staan centraal, maar de mensen zelf. Dat betekent dat GroenLinks wil investeren in preventie in de breedste zin van het woord, omdat GroenLinks gelooft dat voorkomen beter is dan genezen. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn: zorg, welzijn, wonen en een gezonde, groene leefomgeving gaan hand in hand. Gezond zijn én je gezond voelen. Controle over je eigen leven en meedoen in de maatschappij zijn daar cruciale voorwaarden voor.

Programmapunten

Z1
Voorkomen is beter dan genezen. GroenLinks zet daarom in op een sterk preventief beleid en het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Er moet meer aandacht komen voor het ontmoedigen van roken en het gebruik van alcohol en drugs. Tegelijkertijd worden sporten en elkaar ontmoeten juist bevorderd.
Om jongeren te bereiken, worden zij actief opgezocht in bijvoorbeeld scholen, buurthuizen, het skatepark en in geloofsinstellingen. Ook wordt het jeugd- en jongerenwerk geherintroduceerd.
De reeds ingezette ontwikkeling om meer van deze taken bij Wijkracht te leggen is goed. Maar Wijkracht moet hiervoor wel de benodigde middelen krijgen. In overleg met Wijkracht wordt gekeken wat een passend subsidie is voor de uitvoering van deze taken.

Z2
Het uitgaanspatroon van jongeren is de laatste 20 jaar ten slechte veranderd: Tot middernacht thuis of in een keet indrinken, dan pas naar de stad en pas tegen de ochtend weer naar huis. Dit is zeer schadelijk voor de gezondheid en eigenlijk is niemand hier blij mee. Groen Links wil dat de gemeente Hengelo, samen met de horeca, met jongeren en met de andere gemeenten in Twente in gesprek gaat om horecasluitingstijden af te spreken. Door de coronaregelgeving is de tijd hier meer dan rijp voor, het is nu of nooit. Hiervoor moet binnen een half jaar een concreet plan op tafel liggen.

Z3
Er wordt veel strenger dan nu het geval is toegezien op handhaving van de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol (en andere drugs) aan minderjarigen. Er worden extra handhavers aangenomen en hogere boetes uitgedeeld.

Z4
Gezinnen met een migratieachtergrond vinden vaak moeilijk hun weg naar de ondersteuning die ze nodig hebben, zoals Jeugdzorg en Wijkracht. Er zal daarom binnen de gemeente en bij de hulporganisaties extra aandacht worden besteed aan culturele sensitiviteit.
Kinderen en jongeren met een migratieachtergrond zijn namelijk ondervertegenwoordigd in de lichtere vormen van jeugdhulp, maar zijn (al jarenlang) oververtegenwoordigd in jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit wijst erop dat het moeilijk is om deze gezinnen in een vroegtijdiger stadium te helpen.

Z5
De keuze voor zorgaanbieders moet gebaseerd zijn op kwaliteit. Te vaak worden zorgaanbieders geselecteerd op prijs, in plaats van kwaliteit. Dit werkt in de hand dat zorgcowboys de krenten uit de pap halen door contracten binnen te halen voor de makkelijk te leveren zorg. Zorgaanbieders die ook intensieve zorg aanbieden komen hierdoor in de problemen. GroenLinks Hengelo wil dat te contracteren zorgaanbieders het hele palet aan zorg leveren, in ieder geval ook de crisisopvang.

Z6
Wanneer er sprake is van een gezin met meerdere problemen, wordt gewerkt volgens het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. Deze zogeheten regisseur dient voldoende beslissingsbevoegdheid te hebben, met name om bureaucratische belemmeringen te overwinnen. Dit moet bijdragen aan het drastisch verkorten van wachtlijsten.
Sommige mensen kampen met hulpvragen op meerdere leefdomeinen, bijvoorbeeld rond opvoeding, maar ook rond geestelijke gezondheid, schuldhulpverlening en wonen. De gemeente biedt hulp en ondersteuning in samenhang en stuurt mensen niet van loket naar loket. Wanneer er sprake is van een gezin met meerdere problemen, is er een regievoerder/casusregisseur die zorgt dat er goed wordt samengewerkt. Dat voorkomt onduidelijkheid bij het gezin en bij de betrokken de hulpverleners.

Z7
Er komt binnen een jaar een onderzoek om in kaart te brengen hoeveel daklozen er in Hengelo zijn. Vervolgens komt er een radicaal actieplan om dakloosheid terug te dringen. Het bevat vijf speerpunten: een bonus voor mensen die hun huis openstellen voor een dakloze, extra beurzen voor voormalig daklozen die als ervaringsdeskundigen helpen, ‘straatadvocaten’, een vast briefadres voor daklozen en extra begeleiding.
Speciale aandacht gaat uit naar kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Ingezet wordt op verlengde jeugdzorg waar nodig.

Z8
Mantelzorgers worden beter ondersteund. Zij worden betrokken bij de zorgvraag. Ook wordt tijdig ‘respijtzorg’ ingezet en komt er betaalde aanwezigheidszorg, zodat mantelzorgers niet overbelast raken. Er komt ook meer aandacht voor jonge mantelzorgers.
Mantelzorgers nemen maar liefst 75 procent van de zorg thuis voor hun rekening. Veertig procent van hen is matig of ernstig belast. Toch vragen zij niet gauw om hulp. Overbelasting ligt daardoor op de loer. GroenLinks wil dat mantelzorgers beter ondersteund worden. Het moet voor mantelzorgers makkelijker worden ook eens een dag of weekend vrij te nemen wanneer nodig.

Z9
Als er beleid gemaakt wordt op het gebied van jeugd, welzijn en zorg, zijn de groepen om wie het gaat altijd volwaardige gesprekspartner.

Z10
In de geest van de herziening van het wetsvoorstel Breed Offensief, wordt voor studenten met een arbeidsbeperking de individuele studietoeslag vanaf de leeftijd van 21 jaar verhoogd naar € 300,- per maand.

Z11
Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt worden zo goed mogelijk begeleid. Daarnaast creëert de gemeente extra werkplekken voor jongeren en andere inwoners waarvoor aanpassingen in het werk nodig zijn.

Z12
Mensen die van de bijstand moeten leven of een inkomen beneden modaal hebben, worden extra hard getroffen door hogere vaste lasten als gevolg van stijgende energieprijzen. Dit kan leiden tot zogenoemde energiearmoede. De gemeente Hengelo brengt deze doelgroep in kaart en reserveert middelen voor financiële steun, zodat deze mensen niet het kind van de rekening worden bij de energietransitie.

Z13
Ook in Nederland is er sprake van menstruatiearmoede. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld gezondheidsproblemen en/of schoolverzuim. Menstruatieproducten dienen te allen tijde beschikbaar te zijn voor vrouwen met een laag inkomen. De gemeente gaat onderzoeken hoe dit gerealiseerd kan worden.