Visie

Voldoende groen en natuur is onmisbaar. Voor ons welzijn, voor de toekomst van onze kinderen en voor het overleven van insecten, vissen, vogels en andere dieren. En daarom wil GroenLinks fundamenteel andere keuzes maken. Groene en sociale keuzes. Heldere, scherpe en soms moeilijke keuzes. Maar we maken ze wel. Op basis van groen en sociaal ondernemerschap kiest GroenLinks voor een toekomst, niet alleen voor onszelf maar óók voor onze kinderen en kleinkinderen. Niet alleen hier in Nederland, maar ook in de rest van de wereld.

Programmapunten

G&L1
Iedereen heeft recht op groen: De gemeente Hengelo wordt een stad waar iedere inwoner binnen vijf à tien minuten lopen een groene openbare omgeving tot zijn/haar beschikking heeft om te ontspannen en te bewegen. Daarbij is extra aandacht voor kinderen, zieken en ouderen: Hitte- en waterlast kunnen hen fataal zijn.
Al deze groengebieden zijn met elkaar verbonden door groene stroken en water. Daarbij wordt ook ingezet op andere manieren om water op te vangen en hittestress te verminderen. Bij concrete projecten, zoals Hart van Zuid, wordt dit standaard opgenomen in de uitwerking van het stedenbouwkundig plan.
Ook wordt de hoofdgroenstructuur verder uitgebreid.

G&L2
Iedere renovatie of aanpassing in de openbare ruimte moet méér groen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid opleveren. Met andere woorden: Elke aanpassing moet onze gemeente óók groener maken. De gemeente raadpleegt hiervoor een ecoloog, die erop toeziet dat bij elke aanpassing de biodiversiteit altijd versterkt wordt.

G&L3
Op dit moment zijn er ongeveer 37.000 bomen in de openbare ruimte in Hengelo. De komende 4 jaar wordt dit aantal verdubbeld. Dit betekent dat er in Hengelo 37.000 extra bomen met een stamomvang van minimaal 15 cm worden geplant. 
In overleg met omwonenden worden plekken aangewezen voor ‘Tiny Forests’ om de biodiversiteit extra te versterken. 

G&L4
Vogels, vlinders, bijen en andere insecten zijn van groot belang voor onze leefomgeving. Bij het beheer van openbaar groen wordt daarom rekening gehouden met biodiversiteit. Onze parken, bermen en andere groene plekken worden voortaan verzorgd en aangelegd volgens de principes van ecologisch beheer. Dit betekent concreet dat er op veel plekken, bijvoorbeeld rond bomen, minder of helemaal niet meer gemaaid wordt. 
Met de bedrijven die voor het groenonderhoud zorgen, worden prestatieafspraken gemaakt over het nieuwe maaibeleid.
Wanneer er nieuwe bomen worden geplant, zijn dit uitsluitend inheemse soorten.

G&L5
Inwoners worden gestimuleerd om hun tuinen te vergroenen: Minder tegels, meer planten en bomen. Bewoners krijgen hulp bij het weghalen van tegels en krijgen daarbij ook adviezen om hun tuin ecologisch verantwoord in te richten. Ook mogen zij na het weghalen van de tegels een keuze maken uit een aantal stekjes.

G&L6
Er komen natuurspeelplaatsen in alle wijken.

G&L7
Zwerfafval is lelijk, vervuilend en schadelijk voor dieren. Daarom komt er een ambitieus programma om samen met bewoners en ondernemers zwerfafval aan te pakken.

G&L8
Elk dak dat daarvoor geschikt is, wordt groen of ligt vol met zonnepanelen. Daarom wordt dubbel gebruik verplicht op alle daken die van de gemeente zijn of waar de gemeente aan meebetaalt. Particulieren worden gestimuleerd om hun daken te transformeren door subsidies voor groene daken of zonnepanelen.
Voor ontwikkelaars die bouwprojecten willen aangaan in onze gemeente geldt het ‘ja, tenzij’-principe: zij moeten aangeven waarom er géén groene daken of andere klimaat-adaptieve maatregelen mogelijk zijn, in plaats van andersom.

G&L9
De ontwikkeling om de binnenstad te verfraaien, te vergroenen en weer aantrekkelijk te maken wordt gecontinueerd. 
    • Mede om de leegstand in de binnenstad tegen te gaan worden door de gemeente duurzame ondernemers en winkelketens aangetrokken zoals bijvoorbeeld Lush, Dille & Kamille, Stach, Marqt, een zero waste winkel, Anne & Max, vegetarische/veganistische horecaondernemers, Brownies & Downies, Green UP, kledingwinkels die specifiek duurzame merken verkopen, een kledingbieb zoals LENA, etc. 
    • De stad wordt inclusiever doordat de gemeente actief ondernemers werft die hieraan bijdragen, zoals restaurants, kledingzaken en marktkramen met een aanbod dat nu nog ontbreekt in Hengelo en dat aantrekkelijk is voor niet-traditionele doelgroepen.
    • De oostzijde van de binnenstad zou een architectonische impuls kunnen krijgen door de uitvoering van het plan van de schouwburg om een extra verdieping boven de Middenzaal te realiseren. Hiermee wordt de schouwburg nog meer dan nu het geval is een landmark, een herkenningspunt in de stad. Door de extra activiteiten die met de uitbreiding mogelijk worden, zal de schouwburg 24/7 open zijn, wordt het culturele aanbod versterkt en zal dit leiden tot veel extra reuring in deze relatief dode hoek van de binnenstad. Samen met de schouwburg zal binnen een jaar een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd.

G&L10
Duurzame landbouw wordt gestimuleerd, bio-industrie wordt maximaal ontmoedigd. In gebiedsvisies worden voorwaarden gesteld voor duurzame landbouw door onder andere het gebruik van landbouwgif en kunstmest te verbieden. Daarnaast worden regels opgesteld voor goed bodembeheer teneinde uitdroging te voorkomen.

G&L11
Nieuwe kunstgrasvelden hebben geen of natuurlijke infill, zoals kurk. Alle bestaande kunstgrasvelden die dat niet hebben, worden de komende 4 jaar vervangen door kunstgrasvelden die dat wel hebben. De gemeente financiert de helft van de kosten van de vervanging.

G&L12
Veiligheid op straat is essentieel voor kinderen én volwassenen. Om daarvoor te zorgen, worden voorbereidingen getroffen om binnen 4 jaar de maximumsnelheid op alle wegen binnen de bebouwde kom tot 30 km/u te beperken. In de steden Oslo en Helsinki werd de maatregel eerder al ingevoerd. Daar stierf in 2019 geen enkele voetganger of fietser meer in het verkeer. 
Waar mogelijk komt eenrichtingsverkeer voor auto’s. Snorfietsen, brommers en scooters rijden voortaan op de rijbaan. Voetgangers en fietsers krijgen daar waar enigszins mogelijk voorrang in het verkeer. 
Voor de wegen die  nu al 30-km zone zijn, maar nog niet ingericht volgens de normen, wordt deze inrichting versneld uitgevoerd. 
Ook worden meer handhavers ingesteld om bijvoorbeeld parkeeroverlast en  milieuovertredingen drastisch te beperken.

G&L13
Fietsers, voetgangers en groen krijgen de ruimte. Openbare ruimtes worden zones met groene ruimte, schone lucht en ruimte voor fietsers en voetgangers. In deze autoluwe gebieden staan recreatie, ontmoeting, spelen, sport en ontspanning centraal. Hiertoe wordt een plan van aanpak gemaakt, waarbij prioriteit ligt bij de binnenstad, bij Hart van Zuid en bij de zones rond basisscholen.

G&L14
Er wordt verder geïnvesteerd in de fietsinfrastructuur. Zo wordt fietsen nog aantrekkelijker en laten onze inwoners vaker hun (vervuilende en ruimtevretende) auto staan. Er komen meer fietsstraten of snelfietspaden die alle wijken en dorpskernen met de belangrijkste voorzieningen verbinden. Er worden extra fietsparkeerplekken gecreëerd. Ook krijgen bewoners de mogelijkheid om autoparkeerplekken om te zetten in fietsparkeerplekken.
    • In het gemeentelijke beleid wordt niet langer uitgegaan van een minimale breedte fietspad maar van een maximale breedte.
    • Bij stoplichten krijgen fietsers vaker en langer groen licht.
    • De hoofdfietsroutes worden echte hoofdroutes, met voorrang op ander verkeer of ongelijkvloerse kruisingen. 
    • De F35 moet nog beter worden ingericht zodat fietsers nog sneller van A naar B kunnen.
    • Bij het strooien in de winter krijgen de hoofdfietsroutes prioriteit.
    • De shop-en-go-plekken voor auto’s in de binnenstad verdwijnen.
    • Er komen meer gratis, overdekte, en bewaakte fietsenstallingen aan de randen van de binnenstad, bijvoorbeeld in leegstaande winkelpanden.
    • De medewerkers van deze gratis fietsenstallingen zullen opgeleid worden om (tegen betaling) kleine reparaties aan fietsen uit te voeren.

G&L15
Verkeersknelpunten voor fietsers worden versneld aangepakt. In ieder geval de volgende 5 knelpunten worden binnen 2 jaar opgelost:
    1. Oversteek F35 Kuipersdijk: Deze is fietssnelwegonwaardig;
    2. Torenlaan: Hier is sprake van zeer snel rijdend sluipverkeer;
    3. Het Plein (omgeving IKEA etc.): Hier zijn onoverzichtelijke situaties waar auto’s en fietsers niet of soms wel gescheiden zijn;
    4. Laan van Driene-Reviusstraat-Egstraat: Hier is onduidelijk of afslaand verkeer voorrang heeft op de fietsstroken;
    5. Kruising fietspad langs ’t Zwafert-Zwavertsweg: Hier is een onoverzichtelijke situatie en te weinig ruimte voor de verkeersdeelnemers.

G&L16
Iedereen moet toegang hebben tot duurzaam vervoer, ook wie weinig te besteden heeft. Daarom wordt in overleg met de regionale vervoerder een goedkoop busabonnement voor minima ingevoerd.

G&L17
Met de regionale vervoerder wordt een plan gemaakt over het overstappen op elektrische – en waar mogelijk – kleinere lijnbussen.

G&L18
Hengelo zal er bij de regionale vervoerder voor pleiten dat alle bushaltes overdekt worden, en dat deze worden voorzien van groene daken en accurate reizigersinformatie, waarvoor de stroom wordt opgewekt door een zonnepaneel. Daarnaast zullen op strategische plekken smarthubs gecreëerd worden, waar overgestapt kan worden van openbaar vervoer naar deelvervoer (fiets en auto). Hierdoor kan de stap naar een autoloos bestaan kleiner wordt gemaakt.

G&L19
De spits is vervuilend, ongezond en zorgt voor veel overlast. De gemeente, onderwijsinstellingen en bedrijven starten een grootschalig mijd-de-spitsprogramma om inwoners te stimuleren de fiets te pakken, thuis te werken of buiten de spits naar het werk te reizen.

G&L20
Op de ontsluitingswegen komt een groene golf voor de doorstroming.

G&L21
‘Autodelen’ wordt aangemoedigd door parkeerplaatsen te maken voor deelauto’s.

G&L22
De omslag naar elektrisch vervoer moet in de hoogste versnelling. De gemeente verdubbelt de komende vier jaar de hoeveelheid publieke laadpalen, bij voorkeur – net als in Arnhem – gekoppeld aan lantaarnpalen.
Daarnaast verkent de gemeente de mogelijkheid dat bij dalen in het net, de accu’s van auto’s elektriciteit terug kunnen leveren aan het net. Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde auto niet meer dan 30 minuten per dag rijdt, de rest van de tijd zou die kunnen fungeren als back-up voor het elektriciteitsnet.

G&L23
Het gehele gemeentelijke wagenpark gaat over op elektrisch rijden.

G&L24
Scholen gaan uitsluitend nog gebruik maken van elektrische bussen. De extra kosten worden betaald door de gemeente.

G&L25
Reclameborden op rotondes vervuilen de omgeving en leiden verkeersgebruikers af. GroenLinks wil dat contracten voor rotondes niet worden verlengd zodat zo snel mogelijk alle rotondes weer reclamevrij zijn.

G&L26
Er komt een algeheel vuurwerkverbod. Vuurwerk is schadelijk voor de gezondheid van mens, dier en natuur. In gesprek met de inwoners van Hengelo zal er een plan gemaakt worden waarmee Oud & Nieuw weer een feest van iedereen wordt. 
Het (illegaal) afsteken van vuurwerk, zal het hele jaar door strenger gestraft worden en er wordt ingezet op het opsporen van de afstekers van dit vuurwerk.

G&L27
Er zijn mooie ontwikkelingen gaande in het burgerpark Weusthag. GroenLinks ziet graag dat er in samenspraak met de stichting ‘Vrienden van het Weusthag’ en een burgerberaad gekomen wordt tot een natuur- en mensinclusief plan voor de kinderboerderij, zodat werk en dagbesteding hier samen kunnen komen met educatie en recreatie.
Daarnaast pleit GroenLinks ervoor dat er in het Weusthag in samenspraak met groene partners een duurzaamheidscentrum wordt ontwikkeld. In Deventer en Assen bestaan hier mooie voorbeelden van. Van hieruit zou ook duurzaamheidseducatie voor basisscholen gerealiseerd kunnen worden.
Ook kan er gekeken worden of er in of nabij het Weusthag ruimte gevonden kan worden voor een landwinkel, waarop lokaal geproduceerd voedsel wordt verkocht en gestimuleerd.