Visie

Onze democratie is iets om trots op te zijn. Het recht om mee te praten, je stem uit te brengen of om zelf te worden gekozen, is niet vanzelfsprekend. Daar is hard voor gevochten, een strijd die tot op de dag van vandaag doorgaat. Maar onze democratie vraagt om onderhoud. Te veel mensen voelen zich onmachtig en hebben geen plek om mee te praten en mee te besluiten. GroenLinks zet zich in voor het versterken van de democratie voor iedereen.

Voor GroenLinks begint de democratie onderaan. Bij mensen die hun straat, hun buurt, hun gemeente, hun land beter willen maken. Democratie vraagt om een overheid die ruimte geeft aan gesprek, ontmoeting en eigen initiatief. GroenLinks werkt aan een sterkere democratie waarin mensen niet worden aangesproken als ‘klanten en consumenten’, maar eigenaar zijn van de overheid en onze publieke sector.

Programmapunten

B&O1
Alle inwoners dienen zich echt thuis te voelen in onze stad. Groen Links wil daarom dat:
    • ...de gemeente bij vacatures naamloos en leeftijdloos gaat werven;
    • ...de gemeente voor vacante functies in schaal 11 of hoger gericht beleid ontwikkelt om binnen de organisatie een betere afspiegeling van de samenleving te realiseren;
    • ...de Sinterklaasintocht voortaan zonder zwarte pieten is en dat anders de gemeentelijke subsidie voor de intocht vervalt; 
    • ...op openbare scholen geen zwarte pieten meer optreden of dat afbeeldingen van zwarte pieten worden gebruikt;
    • ...samen met de betreffende bevolkingsgroepen wordt nagegaan hoe feesten als Keti Koti en het Suikerfeest een goede plek op de feestdagenagenda kunnen krijgen;
    • ...er binnen een jaar een beleidsnotitie of actieprogramma LHBTI-beleid komt. LHBTI personen en belangenorganisaties worden betrokken bij de beleidsvorming;
    • ...een van de wethouders specifiek verantwoordelijk wordt voor LHBTI-beleid, om binnen het College van B&W een breed draagvlak te creëren voor emancipatie-vraagstukken. Ook komt er een andere wethouder voor anti-racismebeleid en een derde voor vrouwenemancipatie.
    • ...in de binnenstad van Hengelo een van de zebrapaden wordt veranderd in een zogeheten regenboogpad.

B&O2
GroenLinks wil dat de bestuur en ambtelijk apparaat (nog) beter en duidelijker gaan communiceren met de burgers.
Bij alle projecten en plannen van de gemeente hoort een communicatieparagraaf waarin precies staat aangegeven hoe de burger en eventueel stakeholders worden betrokken en geïnformeerd over het voorliggende. Tevens zijn hierin concrete tijdsplannen opgenomen.
Te vaak nog worden burgers verrast door maatregelen die de gemeente neemt. En als er wel gecommuniceerd wordt, gebeurt dit nog te vaak in onbegrijpelijk jargon. Er moet meer aandacht voor goede communicatie komen bij zowel het nieuwe College van B&W als bij het ambtelijk apparaat. Waar nodig zullen cursussen worden georganiseerd.
Voor nieuwkomers worden waar nodig deskundige tolken ingezet.

B&O3
Er moet kritisch gekeken worden naar regelgeving. Waar dat kan, dienen regels geschrapt of vereenvoudigd te worden. Hiertoe zal een projectgroep deregulering worden opgestart die binnen een jaar voor alle beleidsterreinen met een rapport met concrete aanbevelingen komt.

B&O4
Net als in bijvoorbeeld Enschede maakt de gemeente een plan van aanpak om straatintimidatie tegen te gaan.

B&O5
Klachten dienen beter en zorgvuldiger te worden afgehandeld. Veel burgers ervaren dat hun klachten te weinig serieus worden genomen en niet goed worden afgehandeld. Binnen de gemeente zal een werkgroep ingesteld worden die binnen een jaar betere richtlijnen voor de afhandeling van klachten opstelt. 

B&O6
Onze gemeente stelt zich actief op bij de opvang van vluchtelingen, in nauw overleg met bewoners. De opvang vindt bij voorkeur plaats in kleinschalige voorzieningen.

B&O7
Vluchtelingen krijgen indien nodig direct na aankomst in de gemeente psychologische hulp. Ook beginnen zij meteen met een taalcursus. Om de integratie te versnellen, starten vluchtelingen zo snel mogelijk met (vrijwilligers)werk.

B&O8
De gemeente heeft geen banden met financiële instellingen of bedrijven die direct of indirect betrokken zijn bij de wapenindustrie.

B&O9
De gemeente Hengelo kent een aantal adviesorganen, zoals de Adviesraad Sociaal Domein en de Erfgoedcommissie. Er worden de komende twee jaar nieuwe adviesorganen ingesteld, zoals in ieder geval een Duurzaamheidsraad en een Mobiliteitsraad. Daardoor wordt de communicatie van de gemeente met belanghebbenden verbeterd en meer structureel van aard.

B&O10
De gemeente start een pilot met een basisinkomen. 
Onderzoek wijst uit dat een basisinkomen een positief middel is tegen armoede en helpt bij het creëren van een gelukkig leven. GroenLinks wil in Hengelo onderzoeken welke vorm van een basisinkomen past in Nederland. Daartoe wordt binnen twee jaar een pilot gestart waarbij een groep inwoners een basisinkomen krijgt en de effecten daarvan worden gemonitord. 
Ook zal worden gekeken naar de mogelijkheden om boetes voor bijverdienen en samenwonen te laten vervallen, en het laten vervallen van de participatieplicht.
Wanneer de boete op samenwonen vervalt, heeft dit mogelijk ook een positief effect op het aantal beschikbare woningen.

B&O11
Parkeerboetes en andere boetes worden voor zover dat juridisch haalbaar is  inkomensafhankelijk. Overtreders betalen dus naar draagkracht, net als bijvoorbeeld in Finland. Dit betekent dat lagere inkomsten een lagere boete krijgen, zodat wordt voorkomen dat zij in financiële problemen komen. En dat hogere inkomsten hogere boetes krijgen, om te voorkomen dat boetes geen pijn doen en de preventieve werking hiervan verloren gaat.

B&O12
De gemeente Hengelo moet een aantrekkelijke werkgever zijn: Het inhuren van tijdelijke medewerkers voor structurele functies moet tot een minimum beperkt worden.
Op dit moment worden te veel medewerkers voor structurele functies ingehuurd van commerciële partijen. Blijkbaar is het voor de gemeente moeilijk om voldoende deskundige medewerkers te werven. Dit kost onnodig veel geld. De gemeente moet (weer) een aantrekkelijke werkgever worden.

B&O13
Gedeeltelijk thuiswerken wordt de norm voor medewerkers van de Gemeente Hengelo. Thuiswerken leidt tot minder reizen (en is dus goed voor het milieu) en een betere balans tussen werk en privé. GroenLinks wil dat gemeente Hengelo een voorbeeldfunctie hierin neemt en van (gedeeltelijk) thuiswerken de standaard zal maken. Ook na de Covid-19 crisis.  

B&O14
Binnen de gemeente Hengelo moet vrouwen hetzelfde verdienen als mannen.
Het bruto uurloon van vrouwen is voor hetzelfde werk gemiddeld nog steeds 14% lager dan het bruto uurloon van mannen in loondienst.  
De gemeente Hengelo zal binnen één jaar een onderzoek uitvoeren om na te gaan of deze scheefgroei ook binnen het eigen ambtelijk apparaat bestaat. Als blijkt dat dit het geval is, zullen vrouwen die hierdoor gedupeerd zijn met terugwerkende kracht worden gecompenseerd.

B&O15
GroenLinks wil inwoners de mogelijkheid geven om mee te praten over waar het geld van de gemeente aan besteed wordt. Jaarlijks stelt de gemeente een budget beschikbaar voor beleidswensen van inwoners. Dit budget kan afhankelijk van de financiële positie van de gemeente jaarlijks verhoogd of verlaagd worden. Inwoners van Hengelo worden actief uitgenodigd en begeleid bij het indienen van beleidswensen voor de kadernota van dat jaar.